1

Chiều cao sóng thiết kế trong tính toán kết cấu công trình cảng

được tính dựa trên

 • A

  Số liệu thực đo trong nhiều năm.

   

 • B

  Số liệu quan trắc từ vệ tinh.

   

 • C

  Tốc độ gió tính toán tương ứng với tần suất xuất hiện nào đó.

   

 • D

  Không có lựa chọn nào đúng.