1

Mực nước cao thiết kế được xác định từ:

 • A

  Trung bình mực nước ngày lớn trong chuỗi số liệu đo nhiều năm.

   

 • B

  Trung bình mực nước tháng lớn nhất trong chuỗi số liệu đo nhiều năm.

   

 • C

  Mực nước giờ tương ứng với tần suất xuất hiện trong chuỗi số liệu

  đo nhiều năm.

   

 • D

  Mực nước cao nhất trong nhiều năm.