1

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, công tác nào sau đây ở giai
đoạn thực hiện đầu tư xây dựng?

 • A

  Tổ chức lựa chọn nhà thầu, tổng thầu xây dựng để thực hiện các bước thiết kế bản vẽ thi công, thi công xây dựng công trình

 • B

  Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng

 • C

  Lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng

   

 • D

  Tất cả các công tác trên