1

Khi thiết kế trắc dọc đường ô tô cao tốc TCVN 5729: 2012 quy định chiều dài tối thiểu tùy thuộc vào cấp đường và phải đủ để bố trí chiều dài đường cong đứng. Với đường cấp 100 (Vtk = 100 km/h) chiều dài tối thiểu là bao nhiêu ?

 • A

   Chiều dài tối thiểu 300 mét

 • B

  Chiều dài tối thiểu 250 mét

 • C

  Chiều dài tối thiểu 200 mét

 • D

   Chiều dài tối thiểu 150 mét