1

Trên khu vực thành phố và công nghiệp lưới trắc địa đo vẽ bản

đồ tỷ lệ lớn được thiết kế phải đảm bảo các chỉ tiêu nào?

 • A

  Độ chính xác của mạng lưới khống chế ở cấp trên phải đảm bảo cho việc tăng dầy cho cấp dưới

   

 • B

  Mật độ điểm khống chế phải thỏa mãn các yêu cầu đo vẽ

   

 • C

  Đối với khu vực nhỏ thì sử dụng hệ tọa độ độc lập

   

 • D

  Cả ba chỉ tiêu trên