1

Những chỉ tiêu nào cho phép đánh giá trực tiếp mức độ nén lún

và biến dạng của đất:

 • A

  Áp lực tiền cố kết (Pc), chỉ số nén (Cc)

   

 • B

  Hệ số cố kết (Cv), Hệ số nén lún (a),

   

 • C

  Hệ số nén lún (a), chỉ số nén (Cc) và mô đun biến dạng (E)

   

 • D

  Hệ số quá cố kết (OCR), mô đun biến dạng (E)