1

Đơn vị nào lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng?

 • A

  Chủ đầu tư

 • B

  Nhà thầu khảo sát

 • C

  Nhà thầu thiết kế xây dựng

 • D

  Nhà thầu giám sát thi công

  .