1

Mực nước cao thiết kế được xác định từ:

 • A

  Trung bình mực nước ngày lớn trong chuỗi số liệu đo nhiều năm.

 • B

   Trung bình mực nước tháng lớn nhất trong chuỗi số liệu đo nhiều năm

 • C

  Mực nước giờ tương ứng với tần suất xuất hiện trong chuỗi số liệu đo nhiều năm

 • D

  Mực nước cao nhất trong nhiều năm.