1

Tốc độ cho phép lưu hành trên đường là phương án nào trong phương án sau ?

 • A

  Là tốc độ thiết kế của đường

 • B

   Là tốc độ quy định theo cấp hạng kỹ thuật của đường

 • C

  Là tốc độ tối thiểu xe chạy trên đường

 • D

  Là tốc độ lưu hành cho phép phụ thuộc vào tình trạng thực tế của đường do cơ quan quản lý đường quy định