1

Khi nào thì làm giếng thăm trên hệ thống thoát nước ngoài nhà?

 • A

  Khi có sự chuyển hướng tuyến cống, và có sự đấu nối các tuyến cống khác.

 • B

  Khi có sự thay đổi đường kính cống.

 • C

  Khi chiều dài đoạn cống dài hơn tiêu chuẩn cho phép.

 • D

  Gồm cả 3 đáp án a,b,c.