1

Sai số cho phép đo độ nghiêng của ống khói, tháp cột cao không

vượt quá:

 • A

  0.00001 x H

 • B

  0.0001 x H

 • C

  0.0005 x H

 • D

  0.001 x H

  (H là chiều cao công trình)