1

Nếu gọi γc là khối lượng thể tích đơn vị đất khô và γ là khối lượng thể tích đơn vị, thì độ chặt của đất (hệ số đầm chặt) được hiểu là:

 • A

  Tỷ số giữa γc thí nghiệm ở hiện trường và γc max của cùng loại đất thí

  nghiệm trong phòng.

 • B

  Tỷ số giữa γ thí nghiệm ở hiện trường và γc max của cùng loại đất thí

  nghiệm trong phòng.

   

 • C

  Tỷ số giữa γ thí nghiệm ở hiện trường và γmax của cùng loại đất thí

  nghiệm trong phòng.

   

 • D

  Tỷ số giữa γc thí nghiệm ở hiện trường và γmax của cùng loại đất thí

  nghiệm phòng.