1

Mức bảo đảm phục vụ của công trình thủy lợi phục vụ cấp nước không cho phép gián đoạn hoặc giảm yêu cầu cấp nước phải không thấp hơn các trị số quy định nào?

 • A

   

  90

   

 • B

  95

   

 • C

  85

   

 • D

  75