1

Một dự án đầu tư có 3 phương án thực hiện, khi đó mối quan hệ giữa 3 phương án sẽ là:

 • A

  Phụ thuộcnhau

   

 • B

  Độc lập với nhau

   

 • C

  Loại trừnhau

   

 • D

  Bổ sungnhau