1

Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh của pháp luật nào

dưới đây?

 

 • A

  Pháp luật về xây dựng

 • B

  Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đầu tư công

 • C

  Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu

 • D

  Pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan