1

Những loại hình đường sắt nào cần thiết phải sử dụng đường ray không khe nối ?

 • A

  Đường sắt có tốc độ nhỏ hơn 120 km/h

 • B

   Đường sắt cao tốc

 • C

   Đường sắt đô thị

 • D

  Cả đáp án b và c