1

Để đảm bảo cường độ và độ ổn định của nền đường cần quan tâm đến vùng hoạt động 80 cm từ đáy áo đường: 30 cm trên phải đảm bảo CBR bằng 8 với đường cấp I, II và bằng 6 với các cấp khác. 50 cm tiếp với CBR bằng 5 với đường cấp I, II và bằng 4 với các cấp khác. Trị số CBR được xác định trong trường hợp nào ?

 • A

  CBR xác định trong trường hợp lấy mẫu tự nhiên

 • B

  CBR xác định ngoài hiện trường

 • C

  CBR xác định trong phòng, mẫu đất được đầm nén tiêu chuẩn, để khô.

 • D

  CBR xác định trong phòng, mẫu đất được đầm nén tiêu chuẩn và ngâm mẫu 4 ngày đêm.