1

Thế nào là tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt theo ngày đêm?

 • A

  Là lượng nước thải lớn nhất của một người có sử dụng hệ thống thoát nước trong một ngày đêm

 • B

  Là lượng nước thải trung bình của một người có sử dụng hệ thống thoát nước trong một ngày đêm.

 • C

  Là lượng nước thải bé nhất của một người có sử dụng hệ thống thoát nước trong một ngày đêm.

 • D

  Là lượng nước cấp lớn nhất một người sử dụng trong một ngày đêm.