1

Theo tiêu chuẩn (TCVN 9156:2012), khi đo vẽ và thành lập bản đồ địa chất công trình phục vụ công tác xây dựng, các đơn vị đất đá được phân chia thành những đơn vị nào trong các phương án sau:

 • A

  Thành hệ, phức hệ địa chất nguồn gốc, kiểu thạch học, kiểu địa chất

  công trình

   

 • B

  Điệp thạch học, Phức hệ thạch học, kiểu thạch học, kiểu địa chất

  công trình

   

 • C

  Thành hệ, Phức hệ thạch học, kiểu thạch học, kiểu địa chất công trình

   

 • D

  Phức hệ địa chất, phức hệ thạch học, kiểu thạch học, kiểu địa chất

  công trình