1

Trong hoạt động xây dựng có các loại hình khảo sát xây dựng nào?

 • A

  Khảo sát địa hình

   

 • B

  Khảo sát địa chất công trình

   

 • C

  Khảo sát địa chất thủy văn

   

 • D

  Bao gồm cả 3 loại hình nêu tại a, b và c