1

Nguyên tắc xác định cấp công trình thủy lợi dựa vào?

 • A

  Năng lực phục vụ, khả năng trữ nước của hồ chứa nước, đặc tính

  kỹ thuật của các công trình trong cụm công trình đầu mối

   

 • B

  Năng lực phục vụ, khả năng trữ nước của hồ chứa nước, dung tích

  hồ chứa

   

 • C

  Năng lực phục vụ, khả năng trữ nước của hồ chứa nước, chiều cao

  đập

   

 • D

  Năng lực phục vụ, khả năng trữ nước của hồ chứa nước, diện tích tưới